Arrestaties na uiten mening: ‘Zwarte Piet is racisme’

7

Film- en theatermaker Quinsy Gario uit Amsterdam is gisteren bij de intocht van Sinterklaas in Dordrecht aangehouden, omdat hij een t-shirt droeg met ‘Zwarte Piet is racisme’. Volgens het AD werden nog drie demonstranten aangehouden tijdens de intocht in Dordrecht. Omstanders melden dat de politie ‘onevenredig hard’ ingreep.

Gario is geboren en opgegroeid op de Antillen en woont nu tien jaar in Nederland. Het AD meldt dat hij op rustige toon zou hebben gevraagd: ‘Waarom moet ik weg, wat heb ik gedaan? Ik heb toch het recht van vrije meningsuiting?’ ‘Volgens ooggetuigen werd de demonstrant op de grond geduwd door de politie en begon de agent klappen uit te delen zonder dat de actievoerder zich verzette’, aldus de krant.

Op internet verscheen onderstaand filmpje van het incident:

Ook bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam zijn vandaag vijf demonstranten afgevoerd door de politie. Ze deelden pamfletten uit waarin Zwarte Piet in verband wed gebracht met racisme. Volgens de politie kregen de demonstranten een boete voor opruiing. Lees ook: Verslag van arrestaties intocht Sinterklaas Amsterdam. Meer foto’s hier.

Naar aanleiding van de commotie spraken Glenn Godfried van Radio Mart en Cheryl Vliet van Double7FM met de man in kwestie, Quinsy Gairo.
Zwarte Piet Is Racisme by Double7FM

- Advertentie -

7 REACTIES

 1. Correctie in uw berichtgeving: er werden géén pamfletten uitgedeeld. Dit verklaart de politie tegenover de pers maar dit klopt pertinent niet.
  Zes personen waren bezig t-shirts uit te pakken waarop de tekst ‘zwarte piet is racisme’ zou worden gespoten. Tijdens het uitpakken van de shirts, werden zij belaagd door de politie.

 2. Geachte lezer,

  Op Zaterdag 12 november 2011 zijn in Dordrecht en Amsterdam een aantal mensen aangehouden, staande gehouden en of bekeurd op basis van drogredenen, verzonnen door de politie, die er blijkbaar van uit gaat dat bepaalde burgers hun rechten niet kennen en dat ze de rechten van bepaalde burgers met voeten kunnen treden, zonder daarvoor verantwoording af te moeten leggen. Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat de politieambtenaren zich waarschijnlijk gesteund voelen, door de gedachte dat bepaalde politieke stromingen hun wandaden zullen bedekken, omdat die zich momenteel in het machtscentrum bevinden en dat ze het idee hebben dat degenen die ze onterecht hebben aangehouden en mishandeld, geen steun van anderen in samenleving zullen krijgen.

  De burgers zijn aangehouden omdat zij shirts droegen of van plan waren te dragen met hun mening over een bepaald onderdeel van een volksfeest. De aanhouding/arrestatie was onrechtmatig, de manier waarop was buiten proportioneel en de politieagenten pleegden daarna valsheid in geschrifte, machtsmisbruik, hebben in strijd met de wet gehandeld, en de wet opzettelijk verkeerd uitgelegd aan derden (bv journalisten en degenen die zijn aangehouden). Bovendien beschuldig ik ze van samenzwering, omdat zij bewust in vereniging de feiten hebben verdraaid.

  Het is opvallend dat als het om het onderwerp gaat, waarover de mensen die zijn aangehouden hun mening uitten, de ’vermeende’ intelligentie van een bepaalde groep en zeker van deze politieagenten overgaat in verstandelijke beperking en hun vermeende superioriteit over gaat in inferioriteit. Opeens weten ze niet meer hoe ze de wet op een correcte manier moeten toepassen en worden allerlei drogredenen verzonnen, waarom er geen kritiek mag zijn op onderdelen van het volksfeest, waar het hier over gaat. De legale burgers, die zijn aangehouden betalen belasting in Nederland, dus ook het salaris van de politie, en ze hebben gelijke rechten, als een ieder. Hieronder zal ik uiteenzetten wat ik van dit voorval vind en hopelijk wordt dit voorval voorgelegd aan een, let wel, ‘onafhankelijke’ rechter. Indien het Nederlands en Internationaal rechtssysteem bescherming biedt aan alle burgers, hebben de politieambtenaren geen schijn van kans. Als de politie dit kan winnen door middel van leugens en bedrog, kan het rechtssysteem de prullenbak in. Ik adviseer degenen die onrechtmatig zijn aangehouden te procederen tot de hoogst mogelijke instantie, indien in eerste aanleg hun burgerrechten niet goed door een rechter worden toegepast.

  Wet
  Ten eerste is vrijheid van meningsuiting vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet.
  Ook zonder dit artikel heeft de Nederlandse burger houvast, want de vrijheid van meningsuiting wordt ook gegarandeerd in artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

  1. Er is een verbod op censuur door de overheid (politie). Het verbieden van het dragen van een shirt met je mening die niet aanzet tot geweld of haat is censuur en dus in strijd met het verbod op censuur.

  2. In mensenrechten verdragen is geregeld welke uitingen-bij wet en alleen achteraf-kunnen worden begrensd. Oproepen tot moord, het aanzetten tot haat, of nodeloze beledigingen. Voor zover ik kan zien hebben de mensen die door de politie zijn aangepakt niet opgeroepen tot moord, niet aangezet tot haat of anderen nodeloos beledigd. Dus ook achteraf zou een rechter, het dragen van een shirt met een tekst, die niet in strijd is met boventaande, niet kunnen begrenzen.

  3. Begrenzing van het recht tot vrije meningsuiting mag alleen ter bescherming van rechten van anderen, het algemeen belang, de nationale veiligheid, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of goede zeden. De vrijheden van deze burgers zijn onrechtmatig begrenst, omdat de politie, daarmee niemand beschermde. Het algemeen belang, de nationale veiligheid, openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of goede zeden waren op geen enkele manier in het geding door het dragen van een shirt met een mening, die niet aanzet tot haat of geweld, over een bepaald onderwerp. De politie zal drogredenen als het verstoren van de openbare orde gebruiken. Dit is lariekoek, want het dragen van een shirt daarop met een tekst die niet aanzet tot haat of geweld, is onder geen enkele omstandigheid het in gevaar brengen van de openbare orde. Sterker nog de politie brengt zelf de openbare orde in gevaar door burgers onrechtmatig, met drogredenen, in vereniging en met buitenproportioneel geweld aan te houden. Zij handelen niet professioneel en laten een situatie die zij anders op hadden kunnen lossen mogelijk escaleren. De betreffende politieambtenaren zouden per direct op non-actief gezet moeten worden. Mogelijk kunnen zij dan in hun dan ontstane vrije tijd, hand en spandiensten voor een bepaalde politieke stroming in Nederland verlenen.

  4. Begrenzing moeten bij wet voorzien zijn, een legitiem doel dienen, noodzakelijk zijn en proportioneel in verhouding tot het doel. De begrenzing van de vrijheden van deze burgers was op zich al onrechtmatig, maar daarbij diende de inperking geen legitiem doel, misschien wel een doel, maar niet legitiem. Daarnaast was de begrenzing en de manier waarop de inperking plaatsvond niet noodzakelijk, buiten proportioneel en niet in verhouding tot het doel (de vrijheid van meningsuiting onrechtmatig beperken vanwege persoonlijke gedachten en van hogerhand opgelegde onrechtmatige manieren van optreden aangaande dit onderwerp). Het waren geen criminelen die een bank overvielen en daarbij vluchtend op de politie schoten of andere burgers bedreigden of andere burgers opriepen de wet te overtreden, mensen te haten of geweld toe te passen op anderen. Ze waren niet aan het demonstreren. Dus die reden van de politie kan naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het is, in de bewuste kromme redenering van de politie logisch dat de politie deze reden gebruikt, omdat ze het dan op een APV kunnen gooien en op het gegeven dat je het aan moet geven als je van plan bent te demonstreren. Maar het is een leugen en als dit op papier komt, ordinaire valsheid in geschrifte.

  5. Een uiting kan alleen achteraf door een onafhankelijke rechter verboden worden als uit de toetsing blijkt dat de uiting aanzet tot haat of geweld. De uiting van deze burgers heeft op geen enkele manier aangezet tot haat of geweld, dus kan het ook niet achteraf door een onafhankelijke rechter verboden worden. Hoe ze de wet ook zullen proberen te interpreteren, de wet of de waarheid zullen verdraaien, zullen liegen en meineed plegen, het zal geen stand houden. Alles zal uit de kast gehaald worden. Op geen enkele manier zullen ze de feiten kunnen verdraaien in de rechtbank. Wat je vaak ziet is dat het OM (Openbaar ministerie) in samenspraak met de politie opeens aanklagen veranderd en dat ze wanneer ze geen schijn van kans hebben, opeens andere redenen hebben, waarom ze je onrechtmatig hebben aangehouden en of mishandeld. (bijvoorbeeld verzet bij staandehouding of aanhouding). Maar ook dit zal geen stand houden, aangezien er beelden en getuigen zijn die het tegendeel kunnen bewijzen. Ook al zullen zij proberen ook de beelden en getuigenverklaringen te manipuleren, zal dit geen stand houden.

  Alles op een rijtje.
  1. De aanhouding/arrestatie was onrechtmatig,
  2. De manier waarop was buiten proportioneel,
  3. De politieagenten pleegden daarna valsheid in geschrifte,
  4. De politieagenten pleegden tijdens de aanhouding machtsmisbruik,
  5. De politieagenten hebben in strijd met de wet gehandeld, en de wet opzettelijk verkeerd uitgelegd aan derden (bv journalisten en degenen die zijn aangehouden).
  6. De politieagenten zijn, naast valsheid in geschrifte schuldig aan samenzwering, omdat zij bewust in vereniging de feiten hebben verdraaid.
  7. De politieambtenaren hebben de openbare orde en veiligheid in gevaar gebracht, en dienen daarvoor aangehouden of bekeurd te worden.

  Oplossing
  Aangifte bij de politie of OM van bovenstaande
  Alles bij elkaar zouden de politieambtenaren aangehouden moeten worden en voorgeleid moeten worden aan een rechter-commissaris, die ze naar mijn mening in voorarrest zou moeten plaatsen vanwege het gevaar dat zij gezamenlijk vormen voor de samenleving en met name bepaalde burgers, immers een rechtstaat dient ‘alle’ burgers te beschermen. En de politieambtenaren zouden alles doen, om de zaak te frustreren, indien zij geschorst (uit voorarrest) zouden worden. Zij zouden zich, naast de andere misdrijven, waarvan zij verdacht worden schuldig maken aan bedreiging, intimidatie, karaktermoord, demonisering, mishandeling etc. Alles in het kader van de wetenschap dat ze verkeerd hebben gehandeld, en geen middel ongemoeid zullen laten, de boel te verdoezelen. Wat mij betreft zouden ze in gevangenhouding het proces af mogen wachten.

  Criminele organisatie
  Onderstaand stukje is Ironisch bedoeld. Ik wil mensen wakker schudden en er iets mee duidelijk maken.
  Je zou bijna zeggen dat het groepje politieagenten die zaterdag deelnamen aan de aanhoudingen in Amsterdam en Dordrecht van bovengenoemde mensen neigt naar een criminele organisatie.

  Kijk maar
  Voor het bestaan van een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht blijken uit de geldende jurisprudentie de navolgende criteria.

  1. Er moet sprake zijn van deelname aan een samenwerkingsverband van twee of meer personen met een zekere duurzaamheid en structuur en een bepaalde organisatiegraad, dat tot doel heeft het plegen van misdrijven. De rechten van bepaalde Burgers vertrappen is wat mij betreft een misdrijf. Meineed en valsheid in geschrifte zijn wat mij betreft misdrijven. Mishandeling is wat mij betreft een misdrijf. Het gebeurd in samenwerkingsverband, het is duurzaam en heeft een structuur en een organisatiegraad. Simpel zat.

  2. De deelnemers aan zo’n organisatie dienen niet ieder voor zich, maar in het verband van deze organisatie te participeren en dus te behoren tot de organisatie, zonder dat vereist is dat zij met alle personen in de organisatie samenwerken. De politieambtenaren participeren aan het vertrappen van burgerrechten in verband van de organisatie, maar werken inderdaad niet met iedereen in de organisatie samen.

  3. De deelnemers zullen in het kader van zo’n samenwerking niet slechts over en weer met elkaar te maken moeten hebben, maar zich primair tegenover die organisatie gebonden moeten achten.

  4. Om iemand te kunnen aanmerken als deelnemer dient hij of zij tenminste een aandeel te hebben in dan wel ondersteuning te verlenen aan gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van die organisatie. Hier gaat het om de politieambtenaren die deelnamen aan de aanhoudingen. Ze hebben allemaal een aandeel en verlenen op een of andere manier ondersteuning aan de verwezenlijking van het oogmerk van hun organisatie, namelijk het onrechtmatig ontzeggen, inperken van rechten van bepaalde burgers. Ze overtreden meerder keren en stelselmatig de wet.

  5. Naar het oordeel van de rechtbank kan daarbij niet elke bijdrage leiden tot het oordeel dat iemand deel uitmaakt van een criminele organisatie. Dus niet alle politieambtenaren, maar in ieder geval degenen die deelnamen aan de aanhoudingen maken deel uit van een criminele organisatie.

  6. De bijdrage dient een zekere duur en intensiteit te hebben. In dat verband is specifieke deelneming aan misdrijven waarop het oogmerk van de organisatie is gericht niet nodig, wel wetenschap in zijn algemeenheid. In dit geval weten veel politieambtenaren van deze voorvallen, dus ze hoeven er niet actief aan deel te nemen om aangemerkt te worden als lid van een criminele organisatie. Zo een voorval als 12 november 2011 gebeurd natuurlijk regelmatig, maar doordat we tegenwoordig, sociale media hebben komen zaken eerder aan het licht. We mogen dit op geen enkele manier over onze kant laten gaan.

  7. Daarbij is voorwaardelijk opzet niet voldoende. Wetenschap van één of verscheidene concrete misdrijven is niet vereist. Evenmin enige vorm van opzet op de door de organisatie beoogde concrete misdrijven. (HR 16 oktober 1990, NJ 1991, 442; HR 29 januari 1991, NJB 1991, nr. 50; HR 18 november 1997, NJ 1998, 225; HR 8 oktober 2002, NJ 2003, 64; HR 22 januari 2008, LJN BB7134; HR 22 februari 2010 LJN BR5193)

  Groeten,
  Keys

 3. Geachte Keys,

  Voordat je aan een juridische conclusie gevolg mag verbinden dien je eerst de feiten en omstandigheden te toetsen, en de de wettelijk regel hierop toe te passen, voordat je de conclusie kan nemen, dat van een bepaald juridisch gevolg sprake is. Bv onrechtmatig aanhouden heeft te maken of er sprake was van een verdachte art 27 Sr, of ongeoorloofde demonstraties, waarbij van het laatste namelijk spake is geweest. Indien zij al gewaarschuwd zijn dat zij hier niet mochten demonstreren terwijl zij later toch terug komen en handelingen voeren die tegen de openbare orde indruist, mogen zij aangehouden worden en meegenomen worden naar het bureau. Het feit dat de jongen zijn aanhouding in de weg staat levert wederspannigheid op art 180 Sr: zie het filmpje. Dus dat er zomaar omdat omstanders het roepen er sprake is van een onrechtmatige aanhouding moet je een incompetente jurist zijn.

 4. De politie was misschien hardhandig, maar dan moet je niet een levend sprookje verpesten door voor het oog van kinderen met zulke leuzen te gaan lopen, hoe halen ze het in hun hoofd.

  De traditie is over de jaren al zo veranderd om mensen (vaak ook blanken die roomser willen zijn dan de paus) tegemoet te komen.
  Hoezo racisme? Zwarte piet is geen slaaf(niet broodmager of geketend) en ook geen boeman meer(niet gitzwart, geen roe meer, geen dreigen met in de zak naar Spanje)

  Nee, zwarte piet is een kindervriend, en een held. Kinderen kijken naar ze op, elk kind wil zwarte piet zijn. Een groter compliment kan je niet krijgen, als je als gekleurd persoon dan toch de vergelijking naar jezelf trekt…

  Hoeveel gekleurde mensen genieten net zo veel van het feest als de rest van Nederland? Die paar die maar naar het verleden blijven terug willen grijpen, moeten eens met hun tijd meegaan.
  Accepteer je deze Nederlandse traditie niet zoals het is, ga dan ergens anders wonen.

 5. En daarbij komt, er bestaat zoiets als het Unesco Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

  Er is nu dus een Lijst van Tradities Die Moeten Blijven. En waar dus iedereen van af moet blijven, want anders komen er sancties van de United Nations.
  En welke Nederlandse traditie staat daar op? Juist, het Sinterklaasfeest!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.